Tour Trải Nghiệm

Tam Giang Lagoon


Hàng ngày

1/2 Ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Ngư Mỹ Thạnh, Cầu Thang Vô Cực

290.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 Ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Ngư Mỹ Thạnh, Phá Tam Giang,...

495.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 Ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Ngư Mỹ Thạnh, Phá Tam Giang

890.000 VNĐ

Hàng ngày

1/2 ngày

Nhà hàng Cồn Tộc, Làng Bích Họa, Phá Tam Giang

695.000 VNĐ