Liên Hệ


Khu du lịch Tam Giang Lagoon

Địa chỉ: Phá Tam Giang, Quảng Lợi, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0914 510 246
Email: booking@tamgianglagoon.com
Website: www.tamgianglagoon.com
Fanpage: www.facebook.com/tamgianglagoonhue